Seriál - Preprava, doprava a špedícia, časť 3 - POISTENIE

13.05.2014 21:34

 

Poistenie kamiónov

Položím Vám otázku. Ako často sa zaoberáte poistením a poistkami. Ako často čítate malé písmenká a všeobecné podmienky poistiek, ktoré majú X strán? Riešite ich  1x za rok, alebo to prenechávate na podriadených, ktorým firma nepatrí a sú platení od úplne iných výkonov? Ako často rokujete so svojím poisťovacím agentom a hľadáte nové možnosti? 1x za rok, pri každej zmene podmienok? Ak ste odpovedali na väčšinu otázok nie, je na čase, aby ste ma kontaktovali. Budem sa o Vás starať, každú zmenu prerokujeme. Som maklér a spolupracujem so všetkými slovenskými poisťovňami, preto Vám viem "ušiť" produkt na mieru. Kontaktujte ma! Prídem k Vám keď Vám to bude vyhovovať a vo vlastnom prostredí môžeme prejsť Vaše poistky a skúsiť zvoliť lepšie. Ak sa Vám to bude páčiť, podpíšete novú zmluvu ak nie, nič sa nedeje, ak budete spokojný, môžete ma odporučiť Vašemu známemu.

 

Poistenie nám slúži na vykrytie a minimalizáciu nákladov a dopadov škodových udalostí. Poznáme viaceré druhy poistenia:

  • Pre vnútroštátnu dopravu.
  • Pre medzinárodnú dopravu.
  • Povinné = vyplývajúce zo zákona (PZP, zdravotné poistenie, poistenie zodpovednosti dopravcu, poistenie liečebných nákladov osádky vozidla v zahraničí...).
  • Nepovinné = havarijné poistenie, poistenie zásielky pri preprave, poistenie všeobecnej zodpovednosti, poistenie batožiny a osobných vecí, poistenie právnej ochrany vodiča a iné prevažne majetkové poistenia.
  • PREPRAVCOVIA POZOR! Ak prepravujete drahý, alebo lukratívny tovar, vždy žiadajte predloženie poistky. Skontrolujte dátumy, EVČ vozidiel, firmu, IČO, DIČ... Poistky sú veľmi často falšované. Prečo? Firma typu spol. s r.o. ručí max. do výšky svojho základného imania. Akú hodnotu má váš tovar?

Povinné zmluvné poistenie

  • Hradí sa z neho škoda spôsobená iným účastníkom cestnej premávky, ktorú spôsobia vodiči, škody na majetku a zdraví
  • Zákon č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave, §4, ods. 1
  • Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, §427, 764, 769
  • Vnútroštátna doprava = biela kartička
  • Medzinárodná doprava = zelená karta (fotocopy v aute!).

Poistenie zodpovednosti medzinárodného dopravcu

  • Zákon č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave.
  • Platí pre prípad, ak dopravca, alebo jeho pracovníci spôsobia škodu na tovare, príp. meškanie vozidla.
  • Nechráni prepravovaný tovar prepravcu, ale dopravcu pred finančnými výdavkami.
  • Nehradí celú škodu, ktorá môže vzniknúť (zisk).
  • Podla Dohovoru CMR 8,33 XDR na 1 kilogram poškodenej, či stratenej zásielky 

Čo to vlastne znamená? Ako sa dopočítam k max. možnej čiastke, za ktorú som zodpovedný? Poznám hodnotu tovaru – zákazník mi ju napísal, čo ďalej s touto informáciou. Ako neuzatvoriť nízku, ale ani vysokú poistku

 

Výluky z CMR

  • Prepravy v rámci medzinárodných poštových dohovorov.
  • Prepravy mŕtvol.
  • Prepravy sťahovaných zvrškov.
  • Štát nakládky a vykládky nie sú členmi dohovoru CMR.
  • Vyššia moc (počasie, blesk, zemetrasenie, záplava, neplatí na premočenie tovaru, či oheň z pneumatiky!...).
  • Oprávnený príkaz prepravcu.
  • Vlastnou chybou zásielky (upevnenie, balenie, nevyhovujúca nakládka a umiestnenie tovaru vo vozidle vinou prepravcu, ktorý zásielku nakladal...).
  • Zistená a preukázaná hrubá nedbalosť vodiča.

Príklad poistenia CMR

Dopravca chce poistiť návesovú súpravu s užitočnou hmotnosťou podľa technického preukazu 26 000 kg. Ak stratí, alebo zničí celú zásielku, počítame 8,33 XDR x 26000. XDR = 0,879 (od 1.2.2013, NBS)
8,33x0,879x26000= € 190 373,80 v prípade, ak sa stratí, či poškodí celý náklad. Na túto čiastku treba poistiť vozidlo. Vyššiu čiastku poisťovňa ani dopravca prepravcovi neuhradia!
Ak prepravca vyčísli v objednávke/ CMRke vyššiu hodnotu prepravovaného tovaru, treba rozdiel pripoistiť! Odporúčam zavolať prepravcovi a poradiť mu, aby si tovar pripoistil. Zvýšite v jeho očiach svoj kredit a záujem o spoluprácu.
 
Postrehy a rady k prepravám pod CMR:
  • Zodpovednosť dopravcu začína nakládkou, ale v ktorom okamihu presne – predaním dokladov, alebo naložením vozidla?
  • Zodpovednosť dopravcu končí vykládkou – ktorý okamih to ale presne je?
  • Kedy vozidlo mešká? Ak sa vozidlo pokazí, zodpovedá za meškanie dopravca. 
  • Pozor, ak tovar aj skladujete aj dopravujete, sú to rôzne situácie
  • Zodpovednosť dopravcu nekončí, ak vydal tovar nesprávnej osobe.
  • Pozor na stratu dokladov – tiež za ne zodpovedá dopravca.
  • Krádež zásielky je odvrátiteľná udalosť.
  • Dôkazy na vyvrátenie zodpovednosti idú na ťarchu dopravcovi.
  • Čo robiť, ak vdičovi nedovolia dozerať na nakládku. Je to dôležité? SAMOZREJME!
  • Čo s pečiatkou z vykládky „prijaté s výhradou“
Je dôležité komunikovať s vodičmi, aké majú problémy, ako to chodí na vykládkach a školiť ich (rozloženie tovaru, uchytenie, zodpovednosti, poistenie...). Treba mať na mysli, že na nakládke/ vykládke komunikuje vodič so skladníkom.
 

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

  • Náklady pri náhlom ochorení posádky vozidla – ošetrenie, úraz, hospitalizácia.
  • Zákon č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave, §24, písmeno c.
  • Platí tak pre cestnú nákladnú, ako aj pre cestnú osobnú dopravu

Havarijné poistenie

  • Slúži pre náhradu škôd, ktoré vznikli na vlastnom vozidle (pri krádeži, havárií, živelnej pohrome...).
  • Platí tak pre cestnú nákladnú, ako aj pre cestnú osobnú dopravu.

Poistenie zodpovednosti za škodu

 

  • Kryje škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkonom povolania
  • Ak ho uzatvoríte, budete poistení na všetky škody, ktoré  vznikli na tovare počas dopravy.
  • Dopravca preberá zodpovednosť prepravcu, ale prepravca to môže zneužívať.
  • Vhodné aj pre zasielateľov (špedície)

Poistenie zásielok pri preprave, týka sa aj situácie, ak vlastník vozidla vozí tovar pre seba

  • Produkt hlavne pre prepravcu, nie je povinné pre dopravcu.
  • Vzťahuje sa priamo na škody spôsobené na tovare, je to hlavne záujem prepravcu, ktorý by mal vedieť výšku zodpovednosti dopravcu podľa CMR a pripoistiť tovar. Pokiaľ neuvedie hodnotu zásielky do CMRky a objednávky.
  • Vhodné aj pre zasielateľov (špeditérov)

Poistenie batožiny a osobných vecí, poistenie sedadiel

  • Veci osobnej potreby najčastejšie vodiča, ktoré si berie so sebou – napr. oblečenie, toaletné potreby, knihy, mobil...
  • Poistenie sa dá dohodnúť na poškodenie, zničenie, odcudzenie, lúpež...
  • V osobnej doprave – poistenie sedadiel.

Poistenie právnej ochrany

Slúži na úhradu nákladov, ktoré môžu vzniknúť s uplatnením práva poistného, odmeny právneho zástupcu, súdne poplatky

 

Poistenie ochrany majetku

  • Hradí sa z neho škoda, ktorá môže vzniknúť na majetku dopravcu s výnimkou motorového vozidla (havarijné poistenie).
  • Živelné udalosti, krádeže, požiar, vytopenie, vandalizmus...

 

Ostatné produkty

Rôzne poisťovne ponúkajú ďalšie nepovinné produkty. Záleží iba od dopravcu, či ich využije a ponúkne komplexnejšie služby, alebo bude takto motivovať svojich zamestnancov.

 

Zasielateľ a poistenie

  • Pokiaľ objednáva priamo u dopravcu, mal by poznať CMR a ručenie dopravcu.
  • Mal by žiadať od dopravcu poistnú zmluvu – faxom, mailom s platnosťou.
  • Ak je rozdielne plnenie zodpovednosti z dohovoru CMR a hodnoty zásielky – musí zásielku pripoistiť (dohoda s prepravcom).
  • Zasielateľ je odborník, preto musí vynaložiť všetku potrebnú profesionálnu starostlivosť.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej dopravy

  • Je za odplatu, riadi sa Obchodným zákonníkom
  • Platí výhradne na veci uvedené v prepravnej zmluve, vzťahuje sa na EVČ
  • Pozor na výluky – parkovanie, živé zvieratá, oprávnený príjemca, lúpež, ceniny, drahé kovy a doklady k zásielke
  • Ak sa dodržia pravidlá platné v dohovore CMR, nebudú problémy ani tu.

Spôsoby overenia poistky, falošné poistky

  • Problém dnešnej doby a internetových búrz – anonymita. Nikdy ste sa navzájom nevideli a predsa si zverujete informácie a dôležité tovary...
  • Čítať, čítať, čítať a pýtať sa.
  • Je dopravca stály, vozí pre Vás dlho? Poznáte ho?
  • Ak dopravcu nepoznám a som v časovej tiesni, treba zvoliť rozumnú mieru rizika.
 
Máte záujem o školenie na túto tému, alebo o audit Vašej spoločnosti? Kontaktujte ma.