ADR

18.05.2015 16:12

Nebezpečné veci tvoria neodmysliteľnú súčasť mnohých praktických a módnych výrobkov. Sú to látky, ktoré svojimi vlastnosťami ako napr. výbušnosť, horľavosť, jedovatosť, infekčnosť, rádioaktivita či žieravosť môžu ohroziť zdravie ľudí a zvierat, životné prostredie, bezpečnosť a majetok účastníkov cestnej dopravy.

Až okolo 80% zo všetkých prepravovaných nebezpečných vecí pripadá na horľavé kvapaliny, ktoré sú prepravované cisternami.

vozidlá používané na prepravy ADR tovarov majú špeciálnu ADr výbavu. Je veľmi dobre, ak vozidlo dokáže regulovať teplotu v nákladnom priestore - prikúriť alebo ochladiť. Aj vodiči musia byť pravidelne školení. Z týchto dôvodov sú prepravy ADR vysoko špecializované a teda aj zvyšujú prepravné náklady.

 

Prečítajte si aj tento článok o ADR.