Názvoslovie

13.01.2013 10:35

Podľa mojich skúseností máme všeobecne medzery v názvosloví. Dopravca, prepravca, termíny sa hádzu hore dolu. Preto si dovoľujem ako prvé venovať sa trošku teórie:

 • Dopravca – prevádzkovateľ dopravy pre cudziu potrebu, majiteľ vozidla.
 • Doprava – úmyselný pohyb = jazdy dopravného prostriedku po dopravnej ceste.
 • Doprava pre vlastné účely – majiteľ vozidla vykonáva dopravu vlastného tovaru, rodiny. Nevzniká tu právny vzťah prepravy osôb, alebo tovaru.
 • Prepravca – odosielateľ a príjemca (majiteľ tovaru), platí za dopravu. Môže to byť aj špeditér.
 • Preprava – premiestňovanie osôb a vecí z miesta nakládky (nástupu) do miesta vykládky (výstupu). Je to výsledok dopravy.
 • Prepravný vzťah – vzniká medzi dopravcom a prepravcom pri uskutočňovaní prepravy. Je to zmluvný vzťah.
 • Špeditér (zasielateľ) – obstaráva dopravu a iné služby s ňou spojené vo vlastnom mene na účet prepravcu u dopravcu pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti.
 • Dohovor CMR – prepravná zmluva v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.
 • Dohovor ADR - o preprave nebezpečných vecí cestnou nákladnou dopravou.
 • Dohovor RID - o preprave nebezpečných vecí železničnou dopravou.
 • Dohovor AETR - o režime práce osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave.
 • Dohovor ATP - o preprave skaziteľných potravín cestnou nákladnou dopravou.
 • Karnet TIR - colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade kanetov TIR
 • Dodacie podmienky Incoterms 2000, alebo najnovšie 2010 - určujú prenos nákladov a rizika medzi odosielateľom a príjemcom.
 • Podmienky Zväzu logistiky a zasielateľstva SR. Existusú aj napr. Rakúske všeobecné zasielateľské podmienky AOSp, alebo Nemecke ADSp.
 • Existujú mnohé ďalšie podmienky pre železničnú (prepravný poriadok ŽSR, dohovor COTIF, dohoda SMGS), kombinovanú, leteckú aj námornú či vodnú dopravu.
 
Treba si uvedomiť, že VŽDY je najdôležitejšia:
 • KOMUNIKÁCIA dopravca-šofér, prepravca-skladník, dopravca - prepravca, prepravca - špeditér - dopravca...Že prečo? Lebo napomôže predísť rôznym kritickým či sporným situáciám. A kto má dobré informácie, vie ich využiť a zarobí.