Preprava tovaru po vode, dohovor CMNI

03.03.2015 15:46

Tak, ako sa prepravná dohoda v medzinárodnej cestnej doprave tovaru riadi dohodou CMR, má aj medzinárodná riečna preprava svoj Dohovor CMNI (platný od 1 apríla 2005), niekedy volaná aj Budapeštianská zmluva o preprave tovaru po vnútrozemných vodných cestách. 

Dohovor CMNI ratifikovali všetky štáty, cez ktoré tecie najvyťaženejšia vnútrozenská cesta v Európe kanál R-M-D (rým - Mohan - Dunaj), napr. Nemecko, francúzsko, Rusko, Slovensko, Rakúsko, Česko. Cieľom dohovoru je predovšetkým zvýšenie právnych istôt a zjednotenie podmienok.

Dohovor sa použije pori všetkých prepravách, ak sa zmluvne predpokladaný prístav nakládky/ vykládky tovaru nachádza v zmluvnom štáte dohovoru. Platí ten prístav nakládky/ vykládky, kde sa tovar skutočne naložil/ vyložil. Toto pravdlo platí, aj ak sa napr. stratí tovar počas dopravy ešte pred prekročením hraníc. V dohovore sa definuje aj prepravná zmluva - ide o zmluvu akéhokoľvek druhu, ktorá obsahuje záväzok dopravcu dopraviť tovar oproti zaplateniu prepravného. Nepôjde teda o zmluvy, kde bola preprava poskytovaná z rôznych dôvodov bezplatne (propagácia...). Rieši aj prebratie tovaru na miestach, ktoré pre nedostatok infraštruktúry nemôžu byť považované za prístav. Dohovor tiež upresňuje pojem "tovar", pričom sa ale obmedzuje na zoznam tovarov, ktoré sa za tovar nepovažujú.

CMNI riečna doprava, riečna doprava

Dohovor platí aj v prípade, ak preprava pokračuje aj po vodných cestách, ktoré podliehajú námorným pravidlám a nebol vystavený námorný konosament. Vzdialenosť preplávaná po takomto mori nesmie byť väčšia, ako vzdialenosť preplávaná po vnútrozemnej vodnej ceste. Platí však výhradne pre vodnú dopravu, nie pre iný druh prepravy. Na použitie Dohovoru CMNI nemá vplyv štátna príslušnosť dopravu ani registrácia plavidla.

Prepravný dokument

Dopravca (rejdar) má povinnosť vystaviť pre každú prepravu tovaru, ktorá podlieha Dohode CMNI, prepravnú listinu (môže mať aj formu nákladného listu konosamentu). Nie je potrebné, aby sa odosielateľ s dopravcom dohodol na vystavení prepravnej listiny. Pozor na jeho vyplnenie (bodky, čiarky) ak má byť podkladom pre platbu na akreditív, či bankovú záruku - je to cenný papier. Jej náležitosti presne stanovuje článok 11, ods. 5 dohovoru CMNI. Bez zapísaní výhrad = ak je konosament "čistý" je zrejmé, že tovar bol prevzatý v zjavne dobrom stave. Ak je naložený kontajner, ktorý bol zaplombovaný pred nakládkou a dopravca ho sám nepolomboval, má sa za to, že ak boli plomby po vykládke neporušené, strata, či poškodenie tovaru nevznikli počas prepravy. Konosament je podľa Dohody CMNI cenný papier znejúci na meno príjemcu, na rad, alebo na doručiteľa a tovar bude vydaný tomu, kto ako prvý predloží jeho originál.

CMNI, riečna preprava, riečna doprava

Zodpovednosť dopravcu

za škodu či stratu tovaru platí v dobe od prevzatia tovaru na palubu po jeho vyloženie z plavidla. Rovnako dopravca zodpovedá za škodu vzniknutú prekročením doby dodania voči štandardnej dobe (pozor na nízku, či vysokú vodu). Ak dopravca rieši nakládku, alebo vykládku, zodpovedá aj za ňu. Pozor na prípadné skladovanie a riziká a náklady s ním spojené.

Pri posudzovaní zodpovednosti za dodanie sa môžu vyskytnúť rôzne otázky. Ako posúdiť situáciu, ak dopravca ignoruje poveternostné vplyvy a vinou toho dochádza k poškodzovaniu tovaru a súčastne tak pri nakládke/ vykládke napr. pásovým dopravníkom, ako aj na lodi, ak nákladný priestor nie je pri nakládke/ vykládke zakrytý. Treba si uvedomiť aj skutočnosť, či je rozhodná poloha časti tovaru v nákladnom priestore. 

Rôzne záludnosti skrýva aj merný objem tovar a jeho hmotnosť, ktorá môže pri 1000 až 2000to v jednom plevidle veľmi kolísať vplyvom nasiakavosti vody, ci vplyvom vetra pri nakládke/ vykládke, ktorý tovar môže rozfúkať.

CMNI, riečna dorpava, riečna preprava

Výška náhrady škody nesmie podľa základného pravidla presiahnuť 666,67 SDR (Special drawing rights) za balenie alebo nákladovú jednotku, alebo 2 SDR za kilogram strateného, alebo poškodeného tovaru uvedeného v prepravnej listine.

Viete čo znamené "spoločná havária" a ako sa rieši?